Menu Content/Inhalt
Home arrow Artikelen arrow De geschiedenis van de Bijbel
De geschiedenis van de Bijbel PDF Afdrukken E-mail

Het woord Bijbel komt van het Griekse woord biblia. Dit is de meervoudsvorm van biblion wat betekent boek. De Bijbel wordt ingedeeld in Oude Testament (O.T.) en Nieuwe Testament (N.T.). Testament is de vertaling van het Griekse woord dia’theke, wat verbond betekent.
Het O.T., dus het Oude Verbond, bevat 39 boeken en het N.T., dus het Nieuwe Verbond, heeft 27 boeken.

De boeken van het O.T. worden ingedeeld in:
a. de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Nummeri, Deuteronomium);
b. de historische boeken (Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther);
c. de dichterlijke boeken (Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied);
d. de profetische boeken (Jesaja, Jeremia, Klaagliederen van Jeremia, Ezechiel, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi).

Het oudst van het Oude Testament zijn enkele bronnen van de Pentateuch (omstreeks 900 voor de geboorte van Jezus Christus), het jongst is het boek Daniel (omstreeks 165 voor Christus).

De boeken van het Nieuwe Testament worden ingedeeld in:

A. de historische boeken (de evangeliën naar Mattheus, Marcus, Lucas, Johannes en de handelingen der apostelen.
De drie eerste evangeliën worden ook met een gemeenschappelijke naam Synoptici genoemd;

B. de brieven (de brieven van Paulus); a. de oudste: 1 en 2 Thessalonicensen; b. de voornaamste brieven aan de Romeinen, 1 en 2 Corinthiërs, Galaten. c. de gevangenschapbrieven: Epheziërs, Filipenzen, Colossenzen, Philemon; d. de herderlijke brieven:1 en 2 Timotheus, Titus.
Daarbij komen de niet-Paulinische brieven: Hebreeën en de algemene zendbrieven: 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Jacobus en Judas;

C.  de Apocalyps (=toekomstige tijd), beschreven in het boek Openbaring van Johannes).

Het oudste boek van het N.T. is Thessalonicenzen geschreven omstreeks 51 na de geboorte van Jezus Christus en het jongst 2 Petrus (omstreeks 130 n. Chr.).

De taal
De taal in het O.T. is Hebreeuws, maar bepaalde stukken van Daniel en Ezra zijn in het Aramees geschreven.

De taal in het N.T. is de koiné, d.w.z. de Griekse literatuur- en omgangstaal in de tijd van het Hellenisme, van Alexander de Grote tot omstreeks 500 n. Chr. Het Griekse woord ka’non betekent rietstaf, maatstaf, norm.
De canonieke Bijbelboeken zijn dus de boeken die de kerk als echt “heilig” heeft erkend, in tegenstelling tot de “apocriefe” boeken. De omgangstaal van de canon van het O.T. werd definitief vastgesteld omstreeks het jaar 100 n. Chr.
Op een aantal synoden (kerkelijke vergaderingen), de laatste in Carthago in het jaar 419 n. Chr. werd een lijst aanvaard van de canonieke boeken van het O.T. en N. T. en deze lijst geldt voor het grootste deel van de Christelijke kerk tot op heden.
De Rooms Katholieke kerk rekent echter sinds het jaar 1546 n. Chr. de oudtestamentische apocriefe boeken tot de canonieke boeken.

Diverse vertalingen van de Bijbel
De Septuaginta (zeventig vertalers) is een vertaling van het O.T. in de wereldtaal van die tijd, het Grieks. Ze werd voltooid omstreeks het jaar 250 v. Chr. .
De oudlatijnse vertaling van de hele Bijbel wordt Vetus Latina genoemd. Zij is in de derde eeuw na Christus gereed gekomen.
De latijnse vertaling van Hieronymus (Versio Vulgata) werd in het jaar 405 n. Chr. voltooid.
Luthers Duitse vertaling van het N, T. kwam in 1522 in druk, die van het O.T. in 1534.
De bekendste Nederlandse vertaling: de Statenvertaling (1637), de Leidse Vertaling (1899-1912) en de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenoodschap (1951)
De Nieuwe Bijbel Vertaling werd uitgegeven in 2004 door Uitgeverij NBG en de Katholieke Bijbelstichting.
De Herziene Staten Vertaling is een “hertaling” van de Statenvertaling in gangbaar nederlands van deze tijd en is in gedeelten al verkrijgbaar.

God waakt over Zijn Woord
Het is gebleken door de loop der eeuwen dat God heeft gewaakt over Zijn Woord (zie ook de vraag op de website : Is de Bijbel betrouwbaar). Zo mogen we God vertrouwen dat Hij ook nu over Zijn Woord waakt.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾