Menu Content/Inhalt
Home arrow Artikelen arrow Betekenis en samenhang van de Christelijke feestdagen
Betekenis en samenhang van de Christelijke feestdagen PDF Afdrukken E-mail
1 Inleiding
In Genesis 1 staat de scheppingsgeschiedenis beschreven, waarin we kunnen lezen dat God zowel de zonnelichamen, scheiding tussen land en water, de planten, de dieren, en (:26) ook de mensen schiep. Hij schiep de mensen naar Zijn afbeelding, naar Zijn evenbeeld, dus mensen die op Hem lijken. Hoe geweldig is het om te lezen in vers 31: “En God zag alles wat Hij gemaakt had en het was zeer goed”. Niet zo maar goed, maar heel goed!

Vaak wordt God verweten dat het op aarde een rommeltje is. Oorlogen, rampen en voedsel- en drinkwater tekorten. Maar we moeten vasthouden in onze gedachten, dat God de aarde goed geschapen heeft, zeer goed zelfs. Helaas heeft de mens steeds meer ingegrepen in die schepping, ingegrepen in Gods bedoeling met de mens. En dat die ontwikkeling bijna niet te stoppen is, niet te veranderen is, dan alleen door God zelf.

Deze eerste mensen hadden een soort vriendschappelijke relatie met God. In Genesis hoofdstuk 2:8 staat dat de Here God wandelde in de tuin, waarvoor Adam en Eva de taak hadden gekregen om deze te onderhouden. Hoe die relatie tussen God en de mensen precies geweest is weten we niet. Wel kunnen we er ons bij voorstellen dat er een geestelijke relatie was tussen Gods Geest en de geest van de mensen. Zoals wij dat enigszins kunnen ervaren tijdens onze gebeden met God. Maar bij Adam en Eva zal die relatie mogelijk intenser geweest zijn, omdat Adam en Eva toen nog zonder zonde waren.

2. Verleiding
Dan krijgt de tegenstander van God, satan, de mogelijkheid om de mensen op de proef te stellen. Hij maakt gebruik van de slang die zich voor de zondeval waarschijnlijk voor het grootste gedeelte rechtop bewoog. De slang (Genesis 3) vervalste bepaalde woorden die God gesproken had m.b.t. het gebruik van de vruchten van de bomen. En … de mensen deden niet wat God gezegd had maar luisterden naar de slang en … zondigden.

Gelukkig, dat God vanaf dat moment ook een oplossing van de problemen in het vooruitzicht heeft gesteld. Zie Genesis 3:15 waar gesteld wordt dat er vijandschap zal zijn tussen nakomelingen van de verleider en van de mensen. Eens zal van de verleider (satan) de kop vermorzeld worden (dus overwonnen worden), maar van de mens zal wel (alleen) de hiel vermorzeld worden. Strijd wordt aangekondigd, maar ook de uiteindelijke overwinning voor een nakomeling vanuit de mens.

3. Kerstfeest
In verdere bijbelboeken wordt steeds duidelijker uitgelegd dat die mens de Here Jezus zal zijn. De Messias zal geboren zal worden, Jezus Christus. Geboren als een baby bij Maria, maar verwekt door de Heilige Geest.
Er staan in de diverse bijbelboeken veel profetieën (dit zijn voorzeggingen door profeten) over de geboorte van een Messias.

Het opmerkelijke is dat, waar de mensen Adam en Eva hun open relatie met God verstoord hebben door te luisteren naar satan in de gedaante van een slang, God Zelf voor een oplossing van het zondeprobleem zorgt, door Zijn Zoon geboren te laten worden. Zie hier over het bijbelboek Mattheüs hoofdstuk 1:18-25 waar Jezus geboorte beschreven staat.
In Mattheüs 1:1-17 staan de voorouders van de Here Jezus beschreven. Duidelijk blijkt dat de Here Jezus geboren is uit het geslacht van Abraham. In het Oude Testament staan veel profetieën over de Here Jezus, waarvan een aantal in vervulling zijn gegaan bij Zijn geboorte.
Opmerkelijk is dat in de stamboom van de Here Jezus zoveel verschillende mensen vermeld worden.
Bijvoorbeeld Abraham, Izaäk en Ruth, waarvan we kunnen lezen dat het mensen zijn met een groot geloof. Ook mensen met een twijfelachtige reputatie zoals Rachab en Tamar. Ook slechte mensen komen in die stamboom voor zoals Manasse en Abia. Ook heel gewone mensen zoals Hezron, Ram en Nahesson.
Waarom wordt dit vermeld? Door aan te geven dat Gods werk zich door de geschiedenis heen niet laat beperken door menselijke tekorten of zonden. God gebruikt al deze mensen om Zijn plan uit te voeren. Dat Hij zo ook ons, u en mij, kan gebruiken in Zijn dienst.
 
De Here Jezus die, in Zijn ongeveer 30 jarig leven op aarde, Zelf de mensen onderwijst en voorleeft. Zelf de mensen leert hoe God te dienen. Dit zijn discipelen voordoet, hen in Zijn werk betrekt, met hen mee werkt en hen dan uitzendt. Uitzendt om anderen weer van God te vertellen.

4. Pasen
De Here Jezus, die Zelf de relatie weer herstelde door voor onze zonden (niet voor Zijn eigen zonden want Hij zondigde niet) aan het kruis te sterven. Hij betaalde met Zijn eigen leven voor onze zondeschuld bij de Vader: God.

Pasen komt van Pesach (voorbij gaan) en staat beschreven in het Oude Testament in boek Exodus hoofdstuk 12:1-28. De geschiedenis in de tijd dat de Hebreeërs in Egypte wonen als slaven en van God mogen vertrekken, terug naar Palestina. Maar de Farao wil hen uiteindelijk niet laten gaan. Dan worden de Egyptenaren door God onder druk gezet en gestraft met meerdere (10) plagen. Bij de laatste plaag gaat de Engel des Verderfs langs de huizen. En waar het bloed van het, in dat hoofdstuk beschreven, offerlam niet aan de deurposten is gestreken, sterft de eerstgeboren zoon in dat huis. En dat is bij alle Egyptenaren, zelfs bij de Farao. Aan de huizen van de Hebreeërs gaat deze Engel voorbij.
Voor de Israëlieten is Pasen het belangrijkste feest. In een aantal bijbelboeken van het Oude Testament wordt hierover geschreven.

Het offerlam wat eigenlijk een verwijzing is naar Het Offerlam Jezus Christus van God, Isa Mesih.
De Here Jezus Christus die, als de zoon van God, zelf de zonden van de mensen op Zich neemt. Voor wie in Hem geloven en hun zonden belijden en vergeving vragen wordt de relatie uiteindelijk bij/na het sterven van die mens, geheel met de Vader hersteld.

5. Hemelvaart
En dan, 40 dagen na Zijn sterven, gaat de Here Jezus terug naar Zijn Vader in de hemel. We kunnen hiervan lezen in Marcus 16:19, Handelingen 1:9-12 en Lucas 24:50-51.
Dit terug gaan van de Here Jezus herdenken de Christenen met Hemelvaart. Hij gaat zegenend (dus met Zijn handen opgeheven), vanaf de Olijfberg vlak bij Jeruzalem. Een wolk onttrekt Hem aan hun ogen. In de Bijbel staat beschreven staat dat Hij daarna zit aan de rechterhand van de Vader. Dat drukt een houding uit van rust en gezag; Hij staat boven alle dingen. De Here Jezus heeft Zijn verzoenend, verlossend werk op aarde gedaan en mag rusten bij de Vader. Hij heeft dit werk volbracht.

6. Pinksteren
Maar Hij laat de mensen niet alleen, zonder hulp, achter op aarde. In Johannes 14:16 kunnen we lezen dat Hij ons Zijn Heilige Geest wil schenken. En dit gebeurt met Pinksteren waarvan we kunnen lezen in het boek Handelingen hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 2:41 staat dat de Heilige Geest op 3000 mensen wordt uitgestort (bij hen komt, in hun hart komt, hun gedachten verandert). Zij gaan de Here Jezus volgen, Hem dienen. En dat proces gaat tot vandaag de dag nog steeds verder door!

Zo kan op aarde een gedeeltelijk herstel van de volmaakte relatie die Adam en Eva hadden, voor de zondeval, weer hersteld worden met God. Een gedeeltelijk herstel hier op aarde. Waarbij we zeker mogen weten, dat dit herstel volledig zal zijn, als we na ons sterven opgenomen zullen worden in Zijn heerlijkheid.

7. Verzoening voor iedereen?
Sommige Christenen denken dat iedereen opgenomen zal worden in God’s heerlijkheid. Maar in de Bijbel staat dat de Here Jezus zegt “niemand tot de Vader komt dan door Mij ”.
Als iedereen zonder meer naar God zou gaan bij zijn of haar sterven, dan zouden we kunnen denken dat de Here Jezus voor niets aan het kruis gestorven is. Dat dit helemaal niet nodig was. Alleen Hij heeft voor al onze zonden aan het kruis geleden en is gestorven. Is ook begraven en Zelf opgestaan uit het graf. En dit alles doordat Hij de mens zo lief had.
Onze verzoening komt niet door eigen inspanning, goede werken doen, offeren of ons zelf pijnigen, maar alleen door genade. Het is een gift. Vergeving van zonde ontvangen en aanvaarden (wat aannemen betekent) na het belijden van schuld.

De Here Jezus in je leven erkennen en aanvaarden als je Verlosser. En dan staan er voorbeelden in de Bijbel van mensen, die wel op het laatste moment zich nog tot God bekeerden (Hem aannemen als Verlosser). Bijvoorbeeld die ene moordenaar aan het kruis naast Jezus, die op het laatste moment de Here Jezus erkent en vergeving ontvangt. Als het ware als een houtspaan uit het brandende vuur getrokken.

Een advies is, om het daar niet op aan te laten komen maar nu al, misschien direct na het lezen van dit artikel, stappen ondernemen om de Here Jezus te leren kennen en Hem als Verlosser aan te nemen en ….Hem gaan leren kennen. Hiervoor kunt u bidden tot God. Vraag daarbij mogelijk hulp van gelovigen. Om, na een leerproces, daarna anderen mogelijk van Hem te vertellen. Zo, op de plek waar u leeft, Hem dienen. En als God u op het oog heeft om Hem elders bekend te maken zal Hij dat u wel laten weten.

8. Wederkomst
Hem dienen totdat God u opneemt in Zijn heerlijkheid, als u gaat sterven. Of als Jezus eerder terugkomt naar de aarde om diegenen die in Hem geloven, met Zich mee te nemen naar Zijn heerlijkheid. Dit laatste wordt de wederkomst genoemd. Over de wederkomst is meestal niet zo veel bekend bij de mensen. Toch kunnen we ons er enige voorstelling van maken door er over te lezen in Mattheüs 24:30-32 en 25:31-46. Ook is hierover te lezen in 1 Thessalonicenzen 4:13 tot hoofdstuk 5:11 en in het boek 2 Petrus hoofdstuk 3:1-18.

Jezus’ wederkomst valt niet onder de Christelijke feestdagen, zoals die behandeld zijn. Maar in feite zal het een feestdag zijn, als we met Hem worden opgenomen in Zijn heerlijkheid.

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾