Menu Content/Inhalt
Home arrow Artikelen arrow De Liefde van God voor ons mensen
De Liefde van God voor ons mensen PDF Afdrukken E-mail

Algemeen
In feite omvat de uitwerking van deze titel alles wat mensen zouden kunnen denken, doen of ervaren met al hun zintuigen. Het zou hun drijfveer kunnen zijn in alle aspecten van hun leven. Dat is nogal wat. Dat is veel omvattend.

Dat bovenstaand zich niet in één artikel laat beschrijven is duidelijk. Daarom worden in dit artikel grenzen ten aanzien van het begrip liefde aangebracht, om te proberen tot de kern van de Liefde van God te komen.
En vanuit die kern kan men zijn of haar leven inrichten tot het eren en dienen van God, zoals dat weer in de Bijbel vermeld staat.

Verschillende betekenissen van het woord liefde
In het Grieks zijn verschillende woorden voor verschillende betekenissen van het begrip liefde. In het Nederlands kennen wij die verschillende woorden voor die verschillende begrippen niet. We weten dat het Grieks de taal is waarin het Nieuwe Testament is geschreven.

Zo kent men in het Grieks:
- het woord “eros” voor seksuele liefde, een liefde met harstocht 
- het woord “filio” een liefde die zich uit in een spontane genegenheid tussen mensen
- het woord “agapè” wat het bijbelse woord is voor liefde met achting.
Deze liefde wil het welzijn van anderen bevorderen en is niet zo zeer voor zich zelf bedoeld.
Deze liefde wordt in het Nieuwe Testament in 1 Johannes 4:8 - 21 beschreven.

Ontstaan van de schepping, Gods liefde en de verstoring
In het Oude Testament kan men lezen hoe God het gehele heelal en de aarde met al de zeeën schiep met al wat leeft aan planten, dieren en mensen.
Ook kan men lezen dat de mens zondigde tegen God (Genesis 1:31). Er ontstaat een verstoring tussen God en mensen, maar dit was niet wat God wilde.
Toch gaf God zelf de mogelijkheid aan de mens om te kiezen, zoals dat nu nog steeds het geval is.
God wil niemand dwingen Hem te dienen, maar Zijn verlangen is naar relatie met ieder mens.

Gods oplossing voor het zondeprobleem
Voor het zondeprobleem heeft Hij Zijn Zoon Jezus Christus op aarde doen geboren worden. De Here Jezus stierf aan een kruis als het offerlam van God. Geboren worden zodat de mens Hem als Verlosser, als Middelaar kan aannemen.
In Johannes 3:16 (Nieuwe Testament) staat, dat God de wereld, dus alle mensen, niemand uitgezonderd, zo lief heeft, dat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben.
God geeft Zijn Zoon om te sterven, zodat door dat offer de schuld voor God verzoend is. Dit is agapè, de liefde die het welzijn van die ander wil bevorderen. En deze liefde wordt niet pas merkbaar na ons sterven. In dit leven mogen mensen, die in Hem geloven, zich al Zijn kinderen noemen (zie 1 Johannes 3:1) en de liefde van de Hemelse Vader ervaren.
Toch heeft deze liefde ook gevolgen, want Johannes 15:9 en 10 leert ons dat we in Gods liefde moeten blijven, dat we moeten doen wat Hij zegt.
De Here Jezus zegt over Zichzelf: “Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in Mijn liefde. Indien u Mijn geboden bewaart, zult u in Mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde”.
Dit is veel omvattend, zo niet alles. Maar dan dienen we ook te weten wat Hij wil dat u en ik moeten doen.

Hoe kunnen we Jezus Christus leren kennen?
Aangeraden wordt dan met Christenen om te gaan, door bijvoorbeeld een bijbel studiekring  of een kerk te bezoeken. Zelf veel in de Bijbel  lezen om daardoor God beter te leren kennen. Om daardoor ook beter te kunnen doen, wat Hij wil dat we zullen doen.
En waar we fouten maken, dit in gebed tot God belijden en Hem vergeving vragen.

Voorbeeld van zondigen, belijden, vergeving vragen en relatie herstel
Een voorbeeld van bovenstaande kunnen we leren uit de geschiedenis van Petrus (zie Matteüs 26:69-75). Hier staat beschreven dat Petrus de Here Jezus Christus drie keer heeft verraden door te zeggen dat hij Hem niet kent.
Wanneer dan de haan kraait - de verloochening, het verraad vindt ’s morgens heel vroeg plaats - herinnert Petrus zich dat de Here Jezus hem al eerder gezegd had dat hij Hem zou verraden. Voor de haan kraait zal Petrus de Here Jezus 3 keer verraden hebben.
Petrus, die van zichzelf denkt dat hij zo sterk in zijn geloof staat, verraadt de Here Jezus.

Maar de Here Jezus is zo vergevend, zo vol liefde, dat Hij na Zijn opstaan uit de dood, Petrus wil ontmoeten. Daarbij vraagt Hij aan Petrus of deze Hem lief heeft (agapè). Jezus geeft Petrus de kans zijn fout te herstellen, hem te vergeven en … te rehabiliteren (zie Johannes 21:15-18).
Op de vraag van de Here Jezus aan Petrus of hij Hem liefheeft (in de grondtekst staat agapè), antwoord Petrus Hem: “U weet dat ik u lief heb” ( Petrus gebruikt het woord filio =spontane genegenheid). Petrus is kennelijk voorzichtiger geworden, heeft zijn fouten duidelijk gezien.
Petrus heeft gezondigd door de Here Jezus te verraden, is zich dat bewust. Toch schenkt de Here Jezus aan Petrus vergeving.

Ook is bekend dat Petrus op latere leeftijd, voor het volgen van de Here Jezus, is gevangen genomen en gedood. Hij blijft trouw en sterft voor Jezus (en dat is agapè).

Als we tot geloof gekomen zijn, de Here Jezus als Heer aangenomen hebben, volgt een leven van Hem dienen, in Hem blijven.
Evenals Petrus, soms door vallen en opstaan, Hem leren kennen en doen wat Hij wil.

Jezus geeft, die Hem volgen, Zijn heilige Geest
De Here Jezus heeft, nadat Hij naar Zijn Vader ging (hemelvaart), de mensen die in Hem geloven de heilige Geest, ook wel de Trooster genoemd, gegeven (zie Johannes 16:7).
De heilige Geest wil ons helpen de Here Jezus meer en meer te leren kennen en Hem te dienen.

De gevolgen/uitwerking van het krijgen van de heilige Geest
In Galaten 5:22 kunnen we lezen over de vruchten van de Geest. Dit zijn de volgende eigenschappen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Dat is nog al wat! Dat is niet zo maar te leren en toe te passen, maar daarin wil de Geest u en mij ook weer helpen. Dit is een groeiproces.

Als er dan moeilijke momenten in ons leven komen en we brengen dit in gebed tot God wil Hij ook troosten, waarvan men  kan lezen in het Oude Testament in Jeremia 31:3 dat Gods liefde voor de mens eeuwig is.
Bekend vanuit de evangeliën is dat de Here Jezus “met ontferming bewogen was (= sterk medelijden), omdat de mensen voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben” (Matteüs 9:36).

Voorbeelden van de liefde van de Here Jezus
Zo is de liefde van de Here Jezus ons tot een voorbeeld (Efeze 5:2 en Johannes 13:34). Een voorbeeld van Liefde om het goede voor die ander te willen (agapè).
De Here Jezus is dus ons voorbeeld, wij willen Hem volgen. Liefde geven, zoals de Here Jezus ons dat wil leren, dat kan ik niet, zult u misschien denken. Misschien nog wel liefde (agapè) voor mijn vrienden, of …. voor de mensen die ik niet ken. Maar zeker niet voor mijn vijanden. Hoe moeilijk dit ook is, toch wil God dit.
In Deuteronomium 6:5 staat dit beschreven als een plicht, of in Deuteronomiumm 10:12  wordt dit een gebod genoemd: Hem te dienen met ons hele zijn, ons hele persoonlijkheid.
Dus deze liefde is meer dan alleen liefhebben met het gevoel (filio).

Conclusie
In 1 Johannes 5:3 en 4 staat “Dit de liefde Gods is, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is overwint de wereld en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof”.

God dienen wil zeggen, Hem liefhebben met heel ons hart, onze wil, ons verstand en ons lichaam.

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾