Menu Content/Inhalt
Home arrow Sorularınız arrow Eski ve Yeni Antlasma nedir?
Eski ve Yeni Antlasma nedir? PDF Afdrukken E-mail

Eski Antlaşma'da yer alan 39 kitap, içerik ve biçim açısından dört sınıfa ayrılır: Yasa, tarih, özdeyiş ve şiir peygamberlik kitapları.

  • Yasa kitapları: Yahudiler'in "Tora" diye tanımladığı bu kitaplar, Kutsal Kitap'ın ilk beş kitabıdır. Genelde Musa'nın beş kitabı olarak bilinir. Bunlar, Kutsal Kitap'taki sırasıyla: Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa'nın Tekrarı'dır.
  • Tarihsel kitaplar: Yeşu, Hakimler, Rut, I. ve II .Samuel, I. ve II. Krallar, I. ve II. Tarihler, Ezra, Nehemya, Ester'dir.
  • Özdeyiş ve şiir kitapları: Eyüp, Zebur (Mezmurlar), Süleyman'ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi.
  • Peygamberlik kitapları: Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki'dir.

Yeni Antlaşma ya da İncil, 27 kitaptan oluşur. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır:

  • İncil'in ilk dört kitabı: Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır.
  • Elçilerin İşleri: İlk dört kitabı izleyen Elçilerin İşleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncu kitabını da yazan Luka'dır.
  • Pavlus'un Mektupları: İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, ı. ve ıı. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, ı. ve ıı. Selanikliler, ı. ve ıı Timoteos, Titus, ve Filimon'dur.
  • Diğer Mektuplar: İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu.
  • Peygamberlik kitabı-Vahiy: İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.

Kaynak: Başlangiçta Söz Vardı

 
< Vorige

Haber

Düşten öte
Ali’nin öyküsü

Filmi görmek için hemen tıklayın

Kanal Hayat

Kanal Hayat
Hotbird 7A 13.0º Doğu
11411 Ghz Yatay
27,500 Sembol/Saniye
5/6 Fec

SAT-7 TÜRK'e Hoşgeldiniz!

Her Gün 10:30 – 12:30 22:30 – 00:30
EET (Türkiye)
Eutelsat Hot Bird 8 10.949 GHz V
27500 simge
FEC ¾