De Aartsvaders

In het eerste boek van de Bijbel komen we de namen van Abraham, Isaaken Jakob tegen. Men kan zich afvragen waarom juist de namen van deze mensen bekend zijn geworden als de aartsvaders? Wat onderscheidt hen van hun tijdsgenoten?

Deze drie mannen worden de aartvaders genoemd omdat zij aan de wieg stonden van een nieuw volk. Zij waren niet alleen de vaders van een nieuw volk, maar ook de ontvangers van een nieuw verbond. God wilde door dit volk de weg bereiden om uiteindelijk de Messias geboren te laten worden. Deze aartvaders hebben met God gewandeld, soms in groot geloof en soms ondanks hun eigen falen.

Abraham
In Genesis 12 staat dat God aan Abram de opdracht gaf om het land Ur van de Chaldeeën te verlaten en naar een land te gaan dat de Here aan Abram zou wijzen (vers 1).  Abram woonde tussen een volk dat gewoon was meerdere afgoden te dienen. De enige ware God kenden zij niet. God roept Abram zijn volk te verlaten en op weg te gaan. Weg van de afgoden, weg van de geestelijke duisternis. God roept Abram om naar een onbekend land te gaan, weg van zijn voorvaders.

Door dit verhaal wordt duidelijk dat God de mensheid volgt, voortdurend in het oog houdt en niet loslaat. Ook niet de afzonderlijke mens. In de Bijbel staat ‘dat onze hoofdharen zijn geteld’ (Matteüs 10:30). Zover gaat Zijn aandacht, dat God dan toch weer, als men bij moeite en problemen tot Hem bidt, en zich naar Hem uitstrekt, een oplossing wil geven.

Zo leren we vanuit de Bijbel, dat Abram gehoorzaam is aan de opdracht van God en met zijn vrouw Saraï, zijn neef Lot met al hun vee en personeel op reis gaat. (Genesis 12:4). En dan komen ze na een lange en zware reis in Kanaän aan.

In de volgende hoofdstukken van Genesis (12 – 25) wordt duidelijk dat  Abram zijn geloof en vertrouwen op God had gesteld. Hij werd de stamvader van het Joodse volk. Naast een succesvolle rijke boer mogen we hem leren kennen als een gerespecteerd mens, liefhebbende vader voor zijn gezin en ook gastvrij voor anderen. Er staat in Genesis 15:6 dat Abram het woord van God geloofde en dat was de reden dat God hem als een rechtvaardig mens beschouwde. Zo wordt de aartsvader Abram de vader van het geloof.
 
Maar  Abram vertoonde ook zwakheden en maakte fouten. Zo lezen we in genoemde  hoofdstukken dat Abram bij moeilijkheden wel eens de waarheid verdraaide. Hij liet zich ook overhalen niet op Gods belofte te wachten, maar een eigen weg in te slaan. Abram en Sara hadden van God de belofte gekregen dat zij een zoon zouden krijgen, en na jaren wachten vroeg Sara aan Abram een kind te verwekken bij haar slavin. Op deze manier probeerde zij zelf Gods belofte waar te maken. Dit had ook dramatische gevolgen voor hem en zijn gezin. Abram is een groot voorbeeld voor ons, juist ook in de fouten die hij maakte. Zo leren we dat wij op God kunnen vertrouwen, juist ook in moeilijke momenten, of als het lijkt dat God ons niet hoort.

Isaak
Als Abram 99 jaar oud is komt God opnieuw bij hem op bezoek om de belofte te bevestigen. Dan wordt Abram’s naam (Vader van volken) veranderd in Abraham (Vader van vele volken) en Sarai’s naam wordt Sara, wat betekent prinses.       

Dan vindt, als Abraham 100 en Sara 90 jaar is, de geboorte van Isaak (betekent Gelach) plaats (Genesis 21). Vanuit menselijk oogpunt een onmogelijkheid om op deze leeftijd nog een zoon te krijgen! Abraham’s geloof is gedurende al die jaren, na het krijgen van de belofte van nageslacht, ook enorm op de proef gesteld om in die belofte te blijven geloven.

Vanuit de Bijbel kunnen we ons een beeld vormen van Isaak (Genesis 21 en verder).
Isaäk, een jonge man die zijn liefhebbende vader vertrouwt en daardoor ook God heeft leren kennen en  op Hem vertrouwt.
Als een “wonderkind” geboren, wordt hij de afstammeling, waarmee Gods geweldige belofte aan Abraham in vervulling gaat. Ook hem kunnen we vanuit de Bijbel leren kennen als een zorgzame vader en liefhebbend echtgenoot. Ook was hij geduldig. Hij erfde bij zijn vaders’ sterven alles, zo ook de belofte dat zijn nakomelingen tot een groot volk zouden worden (Genesis 17:9).

Ook van Isaak staat geschreven dat hij, als hij onder druk gezet wordt, niet altijd de juiste beslissingen neemt. Hij gaat de confrontatie liever uit de weg. Zo trekt hij zijn lievelingszoon Esau voor ten opzichte van Jakob. Toch was Isaak geduldig en dat wil God vaak belonen.
Met betrekking tot het opvoeden van kinderen kunnen we leren, dat één kind voortrekken boven een ander om problemen vraagt.

Jakob 
Vanaf Genesis 25 :25 wordt het leven van Jakob beschreven.
Jakob was er één van een tweeling, met heel grote onderlinge verschillen. Van Esau is bekend dat hij grof gebouwd, behaard is en sterk moet zijn geweest. Hij wordt een jager.
Van Jakob is bekend dat hij tenger van bouw en licht behaard is. Hij wordt schaapherder.
Esau was de lieveling van zijn vader, terwijl Rebekka haar zoon Jakob met meest lief had.
Hoewel Esau de oudste was, en als eerstgeborene de grote zegen zou krijgen, weet Jakob door een list de zegen van zijn broer afhandig te maken. Dit heeft tot grote verwijdering geleid tussen de twee broers. Nadat Jakob Esau bedrogen had, moet hij vluchten naar een ver land omdat Esau hem wil vermoorden. Jakob betekent dan ook bedrieger en later geeft God hem een nieuwe naam: Israel

Jakobs krijgt 12 zonen, die uitgroeien tot de 12 stammen van Israël. Zonen van verschillende vrouwen, zodat onder de jongens grote spanningen waren.
Spanningen die veroorzaakt worden, doordat Jakob zijn zoon Jozef (zoon van Rebekka, zijn liefste vrouw) voortrok boven zijn broers. In hun woede verkopen zij Jozef aan slavenhandelaren.
 
Ook Jakob is, net als zijn grootvader Abraham, een goede zakenman en veeboer. Hij is bereid om hard te werken. Maar soms werkt een goede eigenschap ook wel eens in je nadeel. Hij is geneigd tot verwerven van rijkdom voor zichzelf. En als hij problemen krijgt, lost Jakob dat eerder zelf op dan dat hij God om raad vraagt

Toch gebruikt God ook Jakob in Zijn plan met de mensen. Jakob krijgt een geweldige belofte van God, namelijk dat hij bescherming krijgt waar hij ook is (Genesis 28:15). Ook zou God hem na zijn vlucht weer veilig naar zijn land terug brengen en hem alles geven wat God beloofd had.

Ten slotte
Uit al deze verhalen wordt duidelijk dat, ondanks veel moeiten, de aartsvaders op God blijven vertrouwen. Het moet geestelijk een  sterk geslacht geweest zijn; dat steeds weer opgewassen was tegen de gewoonten en gebruiken van de omringende heidense volken. Daar houden ze zo veel mogelijk afstand van. Ze moeten duidelijke keuzes maken en volharden in wat God hen had beloofd. De aartsvaders blijven trouw aan wat God hen had laten weten en soms zelfs in een verbond met hen had bevestigd.

In de tijd van de geboorte van de Here Jezus, was het een ‘donkere’ tijd. De Romeinen hebben het land Kanaän bezet en onderdrukken het volk Israël.
En in die geestelijk donkere tijd wordt de Here Jezus geboren. De beloofde Zoon van God (Genesis 3:16), die gekomen is om de zonden, van de mensen die in Hem geloven, te verzoenen met God. Opnieuw kan men in die tijd, door het leven van de Here Jezus zien, horen en ook door wonderen leren hoe God wil dat de mensen zullen leven.

En in Zijn wijsheid heeft Hij, zowel de geschiedenissen van de eeuwen voor Zijn geboorte in Oude Testament, als de periode van het leven van Jezus zelf in het Nieuwe Testament laten beschrijven. Zijn lijden en sterven, maar ook Zijn opstanding uit het graf zijn vastgelegd in het Nieuwe Testament.

Genesis laat ons zien hoe God Zijn weg ging met Abraham, Isaak en Jakob. We ontdekken hoe Hij door alle eeuwen heen Zijn weg met de mens is gegaan. Ook met u en mij wil God een weg door dit leven gaan, hoe verschillend die ook zal kunnen zijn. Zijn plannen falen echter nooit!