De profeten spraken over Isa Mesih!

De profeten kwamen met de boodschap van God naar het volk toe. Meestal spraken ze over de noodzaak van bekering tot God. Maar veel profeten spraken ook over de komst van de Messias. Deze profetieën noemen we de Messiaanse profetieën. Bijna alle profeten spraken wel over de komst van de Messias, over Jezus Christus, Isa Mesih, de gezalfde van God.

Professor Peter Stoner (1888-1980) ontdekte hetzelfde. Stoner was Voorzitter van de Faculteiten Mathematica en Astronomie aan het Pasadena City College tot 1953, en Voorzitter van de Afdeling Wetenschap aan het Westmont College van 1953 tot 1957.

 Stoner berekende de kans dat één man slechts een handvol van de meer dan 300 Messiaanse voorspellingen zou vervullen. In 1944 publiceerde hij zijn onderzoeksresultaten in "Science Speaks: Scientific Proof of the Accuracy of Prophecy and the Bible" (“De wetenschap spreekt: Wetenschappelijk bewijs voor de nauwkeurigheid van profetie en de Bijbel”). Stoner concludeerde dat de kans dat één persoon slechts acht van de gespecificeerde voorspellingen zou vervullen 1 op 1017 was (een één gevolgd door 17 nullen). Hoe zit het met slechts één persoon die slechts 48 van de meer dan 300 voorspellingen zou vervullen? Stoner berekende deze kans als 1 op 10157 – dus gewoon onmogelijk!

Hieronder staan een paar van de 300 profetieën over Isa Mesih:

Profeet  Profetie Plaats in bijbel 
Musa Er zal een profeet komen uit uw midden en naar Hem zullen de mensen luisteren Deuteronomium 18:15-19 / Handelingen 3:17-23 
Jesaja Hij zou geboren worden uit een maagd Jesaja 7:14 / Matteüs 1:21-23; Lucas 1:26-35 
Micha Hij zou in Betlehem geboren worden Micha 5:2 / Matteüs 2:1; Lucas 2:4-7 
Jesaja en Maleachi Hij zou aangekondigd worden door een gezant van de Heer (Johannes de Doper) Jesaja 40:3-5; Maleachi 3:1 / Matteüs 3:1-3; 11:10; Marcus 1:2-3; Lucas 7:27 
Jesaja Hij zou wonderen uitvoeren Jesaja 35:5-6; Matteüs 9:35 
Zacharia Hij zou Jeruzalem als koning rijdend op een ezel Jeruzalem binnengaan Zacharia 9:9 / Matteüs 21:4-9; Marcus 11:1-10; Lucas 19:29-38 
Davud Hij zou een vernederende en pijnlijke dood stervenPsalmen 22; Jesaja 53 / Matteüs 27; Marcus 15; Lucas 23; Johannes 19
DavudZijn handen en voeten zouden worden doorboord Psalmen 22:16; / Matteüs 27; Marcus 15; Lucas 23; Johannes 19 
DavudZijn beulen zouden om zijn kleren dobbelenPsalmen 22:18; Johannes 19:23-24
DavudGeen van zijn botten zouden tijdens zijn executie worden doorbroken Psalmen 34:20; Johannes 19:32-36 
Davud Zou uit de dood opstaan! Psalm 16:10; Marcus 16:6; Handelingen 2:31 
Zacharia Zijn zij zou doorboord worden Zacharia 12:10; Johannes 19:34-37 
Jesaja Hij zou sterven met zondaars en begraven worden in de tombe van een rijk man Jesaja 53:9; Matteüs 27:57-60 

Jezus heeft al deze profetieën in Zijn leven vervuld! Het wijst allemaal naar het Offerlam van God. Hij is de beloofde Messias.