Tarikatlar: Hür Masonluk neye inanirlar?

Lütfen dikkat – bizler bu makale ile Hür Masonluk’la ilişki içinde olan herkesin okültist olduğunu veya tüm Hür Masonların aşağıdakilerin tamamına inandığını iddia etmiyoruz. Söylediğimiz şu ki, Hür Masonluk özünde bir Hristiyan oluşumu değildir. Gerçekte tam olarak ne anlama geldiğini keşfettikten sonra Hür Masonluk’tan ayrılan birçok Hristiyan vardır. Lütfen daha fazla bilgi amacıyla İsa için Eski Masonlar’ı ziyaret edin (english http://www.emfj.org/). 

Soru: Hür Masonluk nedir ve Hür Masonlar neye inanırlar?

Cevap: Hür Masonluk, Doğu Yıldızı veya benzer “gizli” örgütler zararsız kardeşlik birliktelikleri gibi görünürler. Birçoğu Tanrı inancını ve iyi karakteri öne çıkartır. Ancak bu dış görünüşün ötesinde, bu gizli topluluklar Kutsal Kitap ve Hristiyanlık karşıtı inançları ve uygulamaları gizlerler. Aşağıda Kutsal Kitap’ın dedikleri ile Hür Masonluğun “resmi” konumunun karşılaştırılması yer almaktadır:


Günahtan Kurtuluş:
Kutsal Kitap’ın Görüşü: İsa tüm dünyanın günahlarının bedeli olarak ölüp kanını döktüğünde Tanrı’nın önünde günahkarların kurbanı oldu. (Efesliler 2:8-9, Romalılar 5:8, Yuhanna 3:16).

Masonluğun Görüşü: Loca’ya katılma sürecinin kendisi, Hristiyanların Mesih’in kendileri için yaptığı her şeyi inkar etmelerini gerektirmektedir. Bir insan, iyi işlerinin ve kişisel öz gelişiminin sonucu olarak kurtulacak ve cennete gidecektir.

Kutsal Kitap’a Bakış Açısı:
Kutsal Kitap’ın Görüşü: Kutsal yazıların doğaüstü ve tam olarak esinlenmiş olduğudur—öyle ki yanılmazlar ve öğretişleri ile yetkileri mutlak, yüce ve nihaidir. Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür. (2. Timoteos 3:16, 1. Selanikliler 2:13).

Masonluğun Görüşü: Kutsal Kitap önemli bir kitaptır. Tanrı’nın benzersiz sözü veya Tanrı’nın kendisini insanlara açıkladığı tek vahiyi değildir. Sadece birçok dini kaynak kitabı arasında önemli bir kitaptır. Ahlaki açıdan iyi bir rehberdir. Kutsal Kitap esas olarak Tanrı’nın isteğinin bir sembolü olarak kullanılmıştır ki bunlar daha sonraki Kuran gibi kutsal metinlerde de yer almaktadır.

Tanrı Doktrini:
Kutsal Kitap’ın Görüşü: Tek bir Tanrı vardır. Tanrı’nın çeşitli isimleri İsrail’in Tanrısı’na işaret eder ve Tanrı’nın farklı özelliklerini ortaya koyar. Başka tanrılara tapınmak veya başka ilahi inançlara çağırmak putperestliktir (Mısırdan Çıkış 20:3). Pavlus putperestlikten iğrenç bir günah olarak söz etmiştir (1. Korintliler 10:14) ve Yuhanna putperestlerin cehennemde mahvolacağını söylemiştir (Vahiy 21:8).
Masonluğun Görüşü: Her üye bir Tanrı inancına sahip olmalıdır. Farklı dinler (Hristiyanlık, Musevilik, İslam, vs.) aynı Tanr’ıyı kabul etmekte, sadece ona farklı isimlerle seslenmektedir. “Yüz ismin İsimsiz Olanı” için farklı isimler kullansalar da Hür Masonluk tüm inançlardan insanları bir araya gelmeye davet eder, ne de olsa aynı Tanrı’ya ve aynı Baba’ya dua etmektedirler.

İsa ve Üçlü Birlik Doktrini:
Kutsal Kitap’ın Görüşü: İsa Tanrı’nın insan hali idi (Matta 1:18-24, Yuhanna 1:1) İsa Üçlü Birlik’in ikinci kişisidir(Matta 28:19, Markos 1:9-11). Dünyadayken tamamen insandı (Markos 4:38, Matta 4:2) ve tamamen Tanrı’ydı (Yuhanna 20:28, Yuhanna 1:1-2, Elçilerin İşleri 4:10-12). Hristiyanlar İsa’nın isminde dua etmeli ve inanmayanların incinebileceklerini düşünmeksizin başkalarının önünde onu ilan etmelidirler (Yuhanna 14:13-14, 1. Yuhanna 2:23, Elçilerin İşleri 4:18-20).

Masonluğun Görüşü: Üçlü Birlik yoktur bu yüzden İsa Mesih’in tanrılığı diye bir doktrin de yoktur. Bir mason dua ederken İsa’nın ismiyle edemez veya Loca’da onun adını anamaz. İsa’nın Tanrı’ya giden tek yol olduğunu öne sürmek hoşgörü ilkesine ters düşmektedir. İsa’nın ismi Masonik metinlerde kullanılan birçok Kutsal Kitap ayetinden çıkartılmıştır. İsa diğer dini liderlerle aynı seviyededir.    

İnsan Doğası ve Günah:
Kutsal Kitap’ın Görüşü: Tüm insanlar günahkar bir benlik ile doğar, tamamen bozulmuştur ve günahtan kurtulmak için bir Kurtarıcı’ya ihtiyaç duyar (Romalılar 3:23, Romalılar 5:!2, Mezmurlar 51:5, Efesliler 2:1). Kutsal Kitap, insanın cennetten kovulduğudan beri, ahlaki mükemmellik için gereken potansiyele sahip olduğu düşüncesini reddeder (1. Yuhanna 1:8-10, Romalılar 1:18-25).

Masonluğun Görüşü: Semboller ve amblemler aracılığıyla Masonlar insanın günahlı olmadığını, sadece “doğası gereği kaba ve kusurlu” olduğunu öğretirler. İnsanlar karakterlerini ve davranışlarını yardımseverlik, ahlaki yaşayış ve gönüllü toplum hizmeti gibi çeşitli yollarla geliştirebilirler. İnsanlık, kusurluluktan tam bir kusursuzluğa geçme kabiliyetine sahiptir. Ahlaki ve ruhsal kusursuzluk her erkek ve kadının içinde saklıdır. `

Bir Hristiyan Hür Masonluk yemini ettiğinde, aşağıda yer alan ve Tanrı’nın yanlış ve günahkar olduğunu ilan ettiği doktrinler üzerine yemin etmektedir:
1.   Kurtuluşun insanın iyi işleri sayesinde kazanılabieceğine.
2.   İsa’nın eşit ve saygıdeğer birçok peygamberden biri olduğunu Kabul etmek ve bunu duyurmaya.
3.   Masonluk, Hristiyanlara Loca’da sessiz kalacakları ve İsa hakkında konuşmayacaklarına dair yemin ettirir.
4.   Masonluk, Hristiyanlara Loca’ya ruhsal karanlık ve cehalet ile yaklaştıklarına dair yemin ettirir oysa ki Kutsal Kitap Hristiyanların ışıkta olduğunu, ışığın çocukları olduğunu ve Dünyanın Işığı İsa Mesih’te bulunduklarını söyler.
5.   Masonluk, Hristiyanların Masonluk yeminini etmesini isteyerek onları küfre yönlendirmekte ve Rab’bin adını boş yere anmalarına sebep olmaktadır.
6.   Masonluk, Hristiyanları evrenin gerçek tanrısı olduğuna inandıkları E.U.M.’nin (Evrenin Ulu Mimarı) tüm diğer dinlerde var olduğuna dair yanlış yere yemin ettirmektedir.
7.   Masonluk, Hristiyanları gerçek tapınmanın Loca’da, İsa’nın aracılığı olmadan Tanrı’ya sunulabileceğine dair yanlış yere yemin ettirmektedir.
8.   Masonluk yeminini ederek ve Loca’nın doktrinlerine katılarak Hristiyanlar diğer Loca üyeleriyle birlikte cennete gitmek için yalnızca Masonluğun kurtuluş planına odaklanan yanlış bir müjdeyi devam ettirmektedirler.
9.   Kişi masonik zorunluluğu üzerine alarak, sahte tanrılara ve sahte öğretişlere hizmet edenlerin aklını, ruhunu ve bedenini kirletmesine izin vermektedir.

Gördüğünüz gibi Masonluk Kutsal Kitap’ı inkar etmekte ve onun net öğretisine birçok noktada karşı çıkmaktadır. Masonluk aynı zamanda kişilerden Kutsal Kitap’ın kınadığı aktivitelere katılmasını da ister. Sonuç olarak, bir Hristiyan Hür Masonluk’la bağlantısı olan herhangi bir gizli topluluğun veya kuruluşun üyesi olmamalıdır. Tekrar belirtelim; daha fazla bilgi için İsa için Eski Masonlar’ı öneriyoruz.